За програмата

„Лидери на промяната“ е една от най-предизвикателните и комплексни програми за развитие на лидерски компетенции в България. Започнала през 2013 г., тя е ангажирала над 130 млади общественици и активисти в гражданското и политическо поле

Програмата е...

...разработена, за да изгражда у участниците значими за развитието на демократичното общество компетентности; да създаде условия и да въведе в употреба коценпцията за „демократично лидерство“. „Лидери на промяната“ е възможност за комплексно развитие на знания, отношения и умения, мислени през основни ценности на демократичното обществото – равенството, справедливостта и солидарността. 

...интерактивен тренинг, т.е. разчита изключително на активното взаимодействие между участниците, от една страна, и на предложените преживелищни процеси, дейности, упражнения, материали, от друга. Лекционните форми са редки, за сметка на богато разнообразие от актуални примери и казуси, горещи политически теми за дискусия и предизвикателства към участниците.


Интензивността, а с нея и очакванията, са високи.

Мнения на участници

Програмата през 2023 г.

„Лидери на промяната“ 2023 ще се проведе в два модула, както следва:

16-21 май, Модул I: Равенство, справедливост и солидарност. Изследваме и преживяваме от различни перспективи към съдържанието и значението на тези основни за демокрацията ценности. Осмисляме мястото им през собствения опит и практика.

6-11 юни, Модул II: Демокрация и лидерство. Изграждаме връзки между ценностите и демократичния живот. Създаваме разбиране за лидерство и за ролята на личностния и организационен интегритет в демократичен контекст. 

Всеки от двата модула стартира във вторник, като участниците следва да са пристигнали не по-късно от 17:00 ч.

Всеки модул приключва в неделя около 13:00 ч.

Информация за мястото на провеждане участниците ще получат след одобрение на кандидатурите им.

Всички разходи за участие – пътни, нощувки, изхранване и работни материали –
се покриват от Фондация Фридрих Еберт. 

Програмата приключва успешно за даден участник само при сумарно участие в рамките на минимум 8 от 10 пълни обучителни дни и с получаване на удостоверение за участие от Фондация „Фридрих Еберт“ в края на втори модул.